ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Směrnice ZŠ Masarova 11 Brno pro potřebu plnění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydává ředitel školy jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě školy. Směrnice upravuje ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.na podmínky školy. Škola je podle tohoto zákona jako povinný subjekt poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jeho působnosti.

Škola byla zřízena za účelem zabezpečení výuky a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných právních předpisů pro oblast základního vzdělávání.

Zřizovací listina:schválená Zastupitelstvem MČ Brno Líšeň na 31. zasedání dne 4.11.1993
se změnami v letech 1999,2001 a 2005.
Název:Základní škola Brno, Masarova 11, př.org.
Kontaktní adresa:ZŠ Brno, Masarova 11, 628 00
Telefon:544 321 200 sekretariát, fax
544 210 000 ředitel
544 233 966 ekonom
E-mail:zsmasarova@zsmasarova.cz
zs.masarova@bm.orgman.cz
IČO:44 99 40 44
Ředitel školy:Mgr. Ivo Zálešák, jmenován ŠÚ Brno pod č.j. ŠÚ1231/98 ze dne 27.5.1998

Přehled nejdůležitějších předpisů

Ředitel školy se řídí při výkonu své působnosti zejména těmito předpisy:
Zákony v platném znění

Nařízení vlády v platném znění

Vyhlášky v platném znění

Všechny právní předpisy jsou k nahlédnutí v obvyklou pracovní dobu v kanceláři ředitele školy.

Vymezení pravomoci a působení ředitele

Ředitel řídí školu a plní povinnosti vedoucího organizace, stanovuje a odvolává své zástupce. Ředitel stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, odpovídá za plnění učebních plánů a osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň práce školy a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků.
Ředitel rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

Pracovníci určení k poskytování informací

Informace oprávněn poskytovat Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy – tel. 544 210 000, kl. 113,
e-mail: zsmasarova@zsmasarova.cz.
V případě dlouhodobé nepřítomnosti jej zastupuje Mgr.Ivana Jelínková, zástupkyně ředitele – tel. 544 321 200, kl. 114, e-mail: ivana.jelinkova@zsmasarova.cz

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

Základní škola je povinna poskytovat informace vztahující se k její působnosti. Informací je faktický údaj, nikoli komentář, názor na určitou skutečnost, či výklad právního předpisu apod.
Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.
Zveřejněnou informací
je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem, vystavená na úřední nástěnce nebo na internetu.
Základní škola nesmí poskytnout informaci která:

Škola může omezit poskytnutí informace, pokud se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí, to však platí jen do doby, kdy se příprava ukončí pravomocným rozhodnutím.
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručena poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou, či na jiném nosiči dat).
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pověřený pracovník místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní informace tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.
Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej pověřený pracovník k podání žádosti v písemné formě.
Písemná žádost
Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči základní škole nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Tato žádost nepodléhá evidenci. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní – li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, v jaké bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník.
Pokud Základní škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom do 15 dnů rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydá v případě odložení věci.
Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání k OŠMT Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno, 602 00 prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo ode dne marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

Pracovníci určení k vyřizování stížností

Stížnosti, podněty a oznámení vyřizuje Mgr. Ivana Jelínková, zástupkyně ředitele – tel. 544 321 200, kl. 114, e-mail: ivana.jelinkova@zsmasarova.cz.
V případě dlouhodobé nepřítomnosti ji zastupuje Mgr.Alena Palíková, zástupkyně ředitele – tel. 544 321 200, kl. 118, e-mail: alena.palikova@zsmasarova.cz.

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Stížnost přijímá osoba k tomu určená nebo sekretariát školy, a to zpravidla v písemné formě. O ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned při podání, příjemce sepíše záznam, předloží jej stěžovateli k podpisu a zabezpečí bez zbytečného odkladu její řádnou evidenci a označení. Takto se přiměřeně postupuje i u stížností podaných přenosem dat, či poštou.
Úřední evidencí a zajištěním správného a včasného vyřizování ústních i písemných stížností jsou pověřeny zástupkyně ředitele školy.
Údaje o stížnostech jsou ochraňovány podle zákona č.256/92 Sb o ochraně osobních dat.
Ředitelství školy je kompetentní k řešení stížností na zaměstnance školy v rámci svých pravomocí a působnosti.
Lhůta k vyřízení podané stížnosti činí 10 dnů ode dne jejího doručení. Nelze – li stížnost vyřídit v této lhůtě musí být vyřízena do 30 dnů.
Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření k odstranění závad a stěžovatel je o tom vyrozuměn.
Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele

Proti rozhodnutí ředitele školy je do 15 dní ode dne doručení přípustné odvolání k OŠMT Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno, 602 00, a to prostřednictvím ředitele Základní školy Masarova 11, Brno.

Úhrada nákladů a výroční zpráva

Ředitel školy bude požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů. Tento pokyn se nevztahuje na zákonné zástupce žáků, kteří požadují informace o škole (vzdělávací program, učební plány, koncepce školy, organizační struktura) a o výsledcích žáků ve výchovně vzdělávacím procesu.
Ředitel školy vždy do konce ledna zveřejní výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informacíPoznámkaCena
1.Kopírování na kopírovacích strojíchA4 jednostranné1,50 Kč
A3 jednostranné3,00 Kč
2.Tisk A4 černobílé3,00 Kč
A4 barevné10,00 Kč
3.Kopírování na magnetické nosičedisketa 3,5”20,00 Kč
CD50,00 Kč
4.Telekomunikační poplatkymeziměstskédle platných tarifů
5.Poštovné a jiné poplatky dle platných tarifů
6.Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy bezplatné

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

Touto směrnicí se ruší směrnice z 11.1.2000.

V Brně dne 5.1.2009

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

Slavnostní předávání Masaříků
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů