ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Výuka čtení pomocí metody Sfumato

V současné době se ve školách stále potýkáme s neúspěchy dětí ve čtení, a proto považujeme za důležité postihnout příčiny špatného čtení a předcházet jim.

Naše škola sleduje moderní trendy ve vzdělávání, snažíme se dětem učení zpříjemnit moderními metodami, ke kterým bezesporu patří i metoda Sfumato – splývavé čtení, jejíž autorkou je PaedDr. Mária Navrátilová. Principy splývavého čtení formulovala v roce 1974 a v průběhu 11 let tuto metodu prověřovala na doporučení profesora Zdeňka Matějíčka na různých typech základních škol (státních, soukromých i malotřídních), aby prokázala dobré výsledky nejen ve čtení, ale i v propojení čtení se psaním. Od konce 80. let PaedDr. Navrátilová pořádá semináře v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a přednáší v programu akreditovaném ministerstvem školství.

Metoda Sfumato vychází z poněkud odlišných principů výuky čtení, než představuje tradiční slabikotvorné pojetí. Je přizpůsobena individuálním schopnostem dítěte, které se učí nejprve pracovat se svým hlasem. Kontrastní volba pořadí písmen vede k rozvíjení zrakového a sluchového aparátu dítěte. Výuka čtení je také velmi vhodně propojena s výukou jiných předmětů, s prvky hudební a dramatické výchovy, které zvýrazňují prožitek z čtení, pomáhají lepšímu porozumění textu, a děti tak výrazně motivuje. Plynule se rozvíjí slovní zásoba, správná výslovnost a celková úroveň vyjadřování až po schopnost dobře vystupovat na veřejnosti. Nevznikají zde špatné návyky při čtení, jak tomu může být u ostatních metod výuky čtení, které počítají s chybou, a tudíž později také s reedukací čtení. Metoda splývavého čtení umožňuje každému dítěti vytvořit si vlastní tempo učení čtení, respektuje individuální přístup a věkové zvláštnosti. Tím spadá do oblasti tzv. inkluzivního myšlení, a stala se tak jedinečnou. Na rozdíl od ostatních metodik staví na přirozené intonaci, nedochází k deklamování a frázování, naopak je podporována přirozená zpěvnost lidské řeči. K tomu rovněž přispěl poznatek, že lidé trpící koktavostí nemají při zpěvu problém s výslovností.

Při výuce čtení je důležitá práce očí v tom smyslu, aby oči měly dostatek času k zafixování čteného textu. Oči kontrolovaně fixují písmeno po písmenu, děti hlasitě vyslovují slovo jako celek, nemění tón hlasu a nepřerušují dech. Mozek má více času na zpracování informací o čteném, děti spíše pochopí obsah textu.

Technika Sfumato má také pozitivní vliv na hlasovou modulaci a artikulaci. Při intonaci vychází z přirozeného mluveného projevu bez nežádoucího dvojitého čtení. Tím, že je výuka zpestřena dramatickou výchovou, dětisi snadněji vyvodí odpovídající náladu nebo pocity, a tak lépe prožívají to, co přečtou.Navíc ztrácí ostych při čtení.

Metoda Sfumato je postavena na přirozené dětské hravosti. Při jejím využívání děti plynule čtou na konci 1. třídy. Je to metoda vhodná i pro výuku dětí se specifickými poruchami učení a osvědčuje se také při nápravách špatných návyků při čtení.

Pedagogové, kteří Sfumato využívají, se musí řídit přesnými metodickými pokyny, musí mít vše předem dokonale rozmyšleno a připraveno, nesmí podcenit výběr pomůcek. Velký důraz se tedy klade na přípravu učitele, ale současně na dodržování individuálních potřeb dětí. Žáci pracují ve skupinách, kde se propojují prvky hudební, dramatické a pohybové výchovy. Důležitá je práce s dechem. Jde tedy o hravou, radostnou výuku, kterou si užívají děti i učitel a která tím také předchází tzv. vyhasnutí pedagogů a zbytečné traumatizaci dětí.

Název Sfumato odkazuje na malířskou techniku šerosvitu, kterou objevil malíř Leonardo da Vinci. Při této technice se využívá komplementárních barev, barvy se totiž nemíchají, ale nanášejí se přes sebe tenké různobarevné vrstvy – lazury. Stačí malá chyba a obraz se zhroutí.

Mgr. J. Ullmannová

Kvalifikace Junior NBA League
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů