skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Přijímací řízení na střední školy

Informace pro školní rok 2020/2021

Žáci budou podávat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení, jak na střední školy, tak na víceletá gymnázia.

Přihlášky Vám vytiskne třídní učitel ze systému Edookit - předá zákonnému zástupci žáka prostřednictvím žáka začátkem února 2021.

Přihlášky na běžné střední školy musí být podány do 1. března 2021.

Přihlášky na školy a obory s talentovou zkouškou musí být podány do 30. listopadu 2020. Žáci nebo jejich zákonní zástupci oznámí nejpozději do 15. 11. 2020 Ludmile Fejové, že budou podávat přihlášku na tento typ školy. U talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří) se nově prodloužuje období konání tohoto typu zkoušky, a to v pracovních dnech v období od 2. ledna až do 31. ledna 2021. U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v pracovních dnech v období od 2. ledna do 31. března 2021.

Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních škol.

Podoba přijímacího řízení

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:pro čtyřleté obory 12. a 13. 4. 2021
pro víceletá gymnázia 14. a 15. 4. 2021
Termíny školních přijímacích zkoušek do maturitních oborů 12. - 28. 4. 2021
Termíny školních přijímacích zkoušek do nematuritních oborů22. - 30. 4 2021

V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21.

Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.

Výsledky přijímacích zkoušek

Ředitel střední školy se všemi vzdělávací obory s maturitní zkouškou ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení jednotných vzdělávacích zkoušek, nedříve však 28.4. 2021

Pokud bude žák přijat - musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů doručit střední škole zápisový lístek.

Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka u nás na ZŠ u Mgr. Ludmily Fejové. Je možné předat prostřednictvím žáka na základě plné moci k převzetí. Každý žák dostane pouze jeden zápisový lístek. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Neplatí v případě, že se jedná o přijetí na základě odvolání.

Při nepřijetí na SŠ obdrží zákonný zástupce uchazeče rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutno podat do 3 dnů od obdržení rozhodnutí.

V dalších kolech přijímacího řízení počet přihlášek není omezen.

Aktualizace informací

Vážení rodiče a žáci, protože se informace ohledně přijímacího řízení mění, budeme vás informovat o všech podstatných změnách v edookitu.

Úprava pravidel - prosinec 2021

Vybíráme některé změny oproti předchozí podobě:

Další podrobné informace, včetně přesného aktuálního harmonogramu a podrobného vysvětlení průběhu přijímacích zkoušek v tomto roce, naleznete na této adrese: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky.

Nabídka našeho ŠPP (kariérová poradkyně a školní psycholog)

Některé důležité či zajímavé odkazy

www.jmskoly.cz – Portál jihomoravského školství (SSŠ, ČŠI, seznam škol, volná místa,...)
www.skoly.cz – Školský server – databáze škol, informace o školách
www.infoabsolvent.cz – Informační systém o studiu na středních školách a uplatnění absolventů škol na trhu práce
www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Maturitni
www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Ucebni
www.nsp.cz- národní soustava povolání
www.atlasskolstvi.cz
www.vyberskoly.cz
www.scio.cz
www.coumim.cz
www.testmojeplus.cz - test silných stránek
www.cermat.cz – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, testy nanečisto, informace o maturitě
www.zkousky-nanecisto.cz – Zkoušky nanečisto
www.osp-testy.cz
www.e-matematika.cz
www.ucebniobory.com
https://www.youtube.com/channel/UCUeNIoLgVspISyB0V1nb1Kw/videos - videa o profesích a oborech
https://socide.cz/pro-studenty/ - lze se pobavit s mentorem o konkrétním povolání či oboru

Využijte také představovací videa jednotlivých škol a oborů, výuková videa a nejrůznější další pomocné zdroje.

Mgr. L. Fejová, Mgr. M.Hájková

Branný den na ZŠ Masarova
Pozdrav dětí ze školního parlamentu

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti