skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Přijímací řízení na střední školy

Informace pro školní rok 2020/2021

Žáci budou podávat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení, jak na střední školy, tak na víceletá gymnázia.

Přihlášky Vám vytiskne třídní učitel ze systému Edookit - předá zákonnému zástupci žáka prostřednictvím žáka začátkem února 2021.

Přihlášky na běžné střední školy musí být podány do 1. března 2021.

Přihlášky na školy a obory s talentovou zkouškou musí být podány do 30. listopadu 2020. Žáci nebo jejich zákonní zástupci oznámí nejpozději do 15. 11. 2020 Ludmile Fejové, že budou podávat přihlášku na tento typ školy. U talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří) se nově prodloužuje období konání tohoto typu zkoušky, a to v pracovních dnech v období od 2. ledna až do 31. ledna 2021. U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v pracovních dnech v období od 2. ledna do 31. března 2021.

Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních škol.

Podoba přijímacího řízení

Změna termínů!

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:pro čtyřleté obory 3. a 4. 5. 2021
pro víceletá gymnázia 5. a 6. 5. 2021
Termíny školních přijímacích zkoušek do maturitních oborů 3. – 19. 5. 2021
Termíny školních přijímacích zkoušek do nematuritních oborů5. – 19. 5. 2021

V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21.

Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.

Výsledky přijímacích zkoušek

Ředitel střední školy se všemi vzdělávací obory s maturitní zkouškou ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení jednotných vzdělávacích zkoušek, nedříve však 19. 5. 2021 a nejpozději 21. 5. 2021.

Pokud bude žák přijat - musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů doručit střední škole zápisový lístek. Po přijímacích zkouškách raději sledujte přesné pokyny, kdyby v tomto došlo ke změně.

Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka u nás na ZŠ u Mgr. Ludmily Fejové. Je možné předat prostřednictvím žáka na základě plné moci k převzetí. Každý žák dostane pouze jeden zápisový lístek. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Neplatí v případě, že se jedná o přijetí na základě odvolání.

Při nepřijetí na SŠ obdrží zákonný zástupce uchazeče rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutno podat do 3 dnů od obdržení rozhodnutí.

V dalších kolech přijímacího řízení počet přihlášek není omezen.

Aktualizace informací

Vážení rodiče a žáci, protože se informace ohledně přijímacího řízení mění, budeme vás informovat o všech podstatných změnách v edookitu.

Úprava pravidel - březen 2021

Posun termínu přijímaček - maturitní obory

První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. 5. 2021, druhý řádný termín na 4. 5. 2021. První náhradní termín je stanoven na 2.6. 2021, druhý náhradní termín na 3. 6. 2021.

Termíny školních přijímacích zkoušek, u škol, které se takto rozhodly, mohou být vyhlášeny v období od 3. - 19. května 2021. Sledujte stránky vámi vybrané školy, změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. 4. 2021.

Posun termínu přijímaček - víceletá gymnázia

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí přijímacího řízení a koná se ve dvou termínech. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku, koná jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu.

První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 5. května 2021, druhý řádný termín na 6. května 2021. První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín na 3. června 2021.

Talentová zkouška u oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se může konat až do 19. května 2021, pokud už uchazeči talentovou zkoušku nekonali.

Termíny vyhlášení výsledků přijímacího řízení jsou: 19. - 21. 5. 2021.

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu přijímacího řízení: 2. - 4.6. 2021. (Termínu odevzdání zápisového lístku však věnujte zvláštní pozornost hlavně po proběhnutých přijímačkách, pokud by došlo ještě k nějaké další změně, zkrácení lhůty či posunu.)

Prodloužení časový limitu pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky

Prodloužení u českého jazyka a literatury o 10 minut - na 70 minut, u matematiky se prodlužuje o 15 minut - na 85 minut. Délku školní přijímací zkoušky rozhodují samostatně školy.

Věnujte pozornost stránkám vámi vybraných škol či podrobnostem v pokynech, které Vám ze škol dojdou.

Pokud byste potřebovali něco ověřit či zeptat se, lze se každou středu během konzultačních hodin obrátit na paní Fejovou..

Nabídka našeho ŠPP (kariérová poradkyně a školní psycholog)

Některé důležité či zajímavé odkazy

www.jmskoly.cz – Portál jihomoravského školství (SSŠ, ČŠI, seznam škol, volná místa,...)
www.skoly.cz – Školský server – databáze škol, informace o školách
www.infoabsolvent.cz – Informační systém o studiu na středních školách a uplatnění absolventů škol na trhu práce
www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Maturitni
www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Ucebni
www.nsp.cz- národní soustava povolání
www.atlasskolstvi.cz
www.vyberskoly.cz
www.scio.cz
www.coumim.cz
www.testmojeplus.cz - test silných stránek
www.cermat.cz – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, testy nanečisto, informace o maturitě
www.zkousky-nanecisto.cz – Zkoušky nanečisto
www.osp-testy.cz
www.e-matematika.cz
www.ucebniobory.com
https://www.youtube.com/channel/UCUeNIoLgVspISyB0V1nb1Kw/videos - videa o profesích a oborech
https://socide.cz/pro-studenty/ - lze se pobavit s mentorem o konkrétním povolání či oboru

Využijte také představovací videa jednotlivých škol a oborů, výuková videa a nejrůznější další pomocné zdroje.

Mgr. L. Fejová, Mgr. M.Hájková

Hezký úspěch žáků Masarky
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti