ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZŠ Brno, Masarova 11, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní družiny

I. Obecná ustanovení

Určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny (dále jen ŠD). Tento řád je závazný pro pedagogické pracovníky a žáky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. ŠD jsou zřizovány podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. ŠD slouží k vzájemnému vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxaci výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem dané školským zákonem.

II. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

A. Práva žáků

B. Povinnosti žáků

C. Práva zákonných zástupců žáků

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků

E. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy

F. Práva zaměstnanců školy

Všichni zaměstnanci školy mají práva vyplývající z uzavřených pracovních smluv, zákoníku práce, pracovního řádu a dalších vnitřních předpisů.

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

G. Povinnosti zaměstnanců školy

Povinnosti všech zaměstnanců školy jsou dány jejich pracovními smlouvami, pracovním řádem pro pedagogické pracovníky škol, organizačním řádem školy a pracovními náplněmi jednotlivých pracovníků. Mimo toho jsou všichni zaměstnanci školy povinni:

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni:

III. Provoz a vnitřní režim školní družiny

A. Umístění a úplata za ŠD

B. Provoz a vnitřní režim ŠD

C. Chování žáků ve ŠD

IV. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

A. Zajištění bezpečnosti ve škole

B. Pořádání akcí mimo školu

V. Ochrana před sociálně patologickými jevy a postup při zneužívání látek a závislostí

VI. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

VII. Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní řád ŠD byl projednán na pedagogické radě dne 18.4..2017 a schválen Školskou radou 6.6.2017. Žáci byli s tímto řádem seznámeni vychovatelkami v jednotlivých odděleních ŠD. Seznámení se zněním všech řádů je zaznamenáno v třídních knihách a v zápise z úvodní třídní schůzky. V každé třídě, oddělení školní družiny a školní jídelně jsou řády vyvěšeny v tištěné podobě.

Zákonní zástupci žáků byli informování o vydání všech řádů na třídních schůzkách, řády jsou pro ně zveřejněny na webových stránkách školy a v tištěné podobě na vrátnici školy.

Tento vnitřní řád nahrazuje znění vnitřního řádu z 1.2.2015.

V Brně dne 1.9.2017

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

Kvalifikace Junior NBA League
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů