skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Školní řád

ZŠ Brno, Masarova 11, p.o.

Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, podrobnosti výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců, pedagogických a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před diskriminací, projevy nepřátelství nebo násilí a sociálně patologickými jevy. Upravuje podmínky pro zacházení žáků s majetkem školy ze strany žáků. Školní řád obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a chování žáků.

Školní řád je zpracován na základě ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších novelizací, vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání ve znění pozdějších novelizací, vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve znění pozdějších novelizací, vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších novelizací, zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně před škodlivými účinky návykových látek. Dále vychází z Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte.

Činnost školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu "Naše škola – příležitost pro všechny" v platných zněních.

Pravidla vzájemných vztahů a chování jsou rozvíjena v rámci jednotlivých tříd, žáci je společně s učiteli aktivně dotvářejí a upravují. Ve spolupráci s žákovským parlamentem byl takto vytvořen Kodex chování žáka školy. Školní řád je vždy nadřazen eventuálním třídním pravidlům.

Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy. Platí i pro akce, které se uskutečňují v souvislosti se vzděláváním i mimo budovu školy.

Přílohou Školního řádu jsou Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

I. Obecná ustanovení

Pedagogičtí pracovníci, ostatní zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci, kteří tvoří společenství školy, se shodli na respektování těchto zásad vzdělávání:

Cílem všech zúčastněných bude:

Takto poskytované vzdělávání je veřejnou službou.

II. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

A. Práva žáků

B. Povinnosti žáků

C. Práva zákonných zástupců žáků

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků

E. Práva zaměstnanců školy

Všichni zaměstnanci školy mají práva vyplývající z uzavřených pracovních smluv, zákoníku práce, pracovního řádu a dalších vnitřních předpisů.

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

F. Povinnosti zaměstnanců školy

Povinnosti všech zaměstnanců školy jsou dány jejich pracovními smlouvami, pracovním řádem pro pedagogické pracovníky škol, organizačním řádem školy a pracovními náplněmi jednotlivých pracovníků. Mimo toho jsou všichni zaměstnanci školy povinni:

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni:

G. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy

III. Provoz a vnitřní režim školy

A. Organizace vyučování

0. vyučovací hodina7:00 –   7:45 hodin
1. vyučovací hodina8:00 –   8:45 hodin
2. vyučovací hodina8:55 –   9:40 hodin
3. vyučovací hodina10:00 – 10:45 hodin
4. vyučovací hodina10:55 – 11:40 hodin
5. vyučovací hodina11:50 – 12:35 hodin
6. vyučovací hodina12:45 – 13:30 hodin
7. vyučovací hodina14:00 – 14:45 hodin
8. vyučovací hodina14:50 – 15:35 hodin
9. vyučovací hodina15:40 – 16:25 hodin

B. Omlouvání žáků zákonnými zástupci

C. Chování žáků ve škole

D. Provoz Centra volného času

E. Školní stravování

IV. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

A. Zajištění bezpečnosti ve škole

B. Pořádání akcí mimo školu

V. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

VI. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

A. Zacházení se školním majetkem

B. Škody na majetku

C. Opatření proti krádežím

VII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

VIII. Závěrečná ustanovení

Třídní učitelé seznámí se zněním Školního řádu, Pravidly hodnocení vzdělávání a chování a Vnitřním řádem školní jídelny své žáky a jejich zákonné zástupce. Ředitel školy zajistí jejich vyvěšení ve všech třídách školy a školní jídelně, na webové stránce školy a na vrátnici školy. Každý zúčastněný na práci školy může navrhnout změnu řádu školy. Každý návrh změny musí být projednán se všemi pracovníky školy, žákovským parlamentem, Spolkem rodičů a schválen Školskou radou.

Tento Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 28.8.2019 a téhož dne schválen Školskou radou 15.10.2019. Žáci byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli v domečcích. Seznámení se zněním všech řádů je zaznamenáno v třídních knihách a v zápise z úvodní třídní schůzky. V každé třídě a školní jídelně jsou řády vyvěšeny v tištěné podobě.

Zákonní zástupci žáků byli informování na setkání s vedením školy dne 15.10.2019. Řády jsou zveřejněny na webových stránkách školy a v tištěné podobě na vrátnici školy.

Tento školní řád nahrazuje znění školní řádu z 19.9.2017.

V Brně dne 16.10.2019

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

 

Sportovní dny na 1. stupni
Letní odpoledne s vystoupením dětí

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti