ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Školní řád

ZŠ Brno, Masarova 11, p.o.

Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, podrobnosti výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců, pedagogických a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před diskriminací, projevy nepřátelství nebo násilí a sociálně patologickými jevy. Upravuje podmínky pro zacházení žáků s majetkem školy ze strany žáků. Školní řád obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a chování žáků.

Školní řád je zpracován na základě ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších novelizací, vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání ve znění pozdějších novelizací, vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve znění pozdějších novelizací, vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších novelizací, zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně před škodlivými účinky návykových látek. Dále vychází z Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte.

Činnost školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu "Naše škola – příležitost pro všechny" v platných zněních.

Pravidla vzájemných vztahů a chování jsou rozvíjena v rámci jednotlivých tříd, žáci je společně s učiteli aktivně dotvářejí a upravují. Ve spolupráci s žákovským parlamentem byl takto vytvořen Kodex chování žáka školy. Školní řád je vždy nadřazen eventuálním třídním pravidlům.

Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy. Platí i pro akce, které se uskutečňují v souvislosti se vzděláváním i mimo budovu školy.

Přílohou Školního řádu jsou Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

I. Obecná ustanovení

Pedagogičtí pracovníci, ostatní zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci, kteří tvoří společenství školy, se shodli na respektování těchto zásad vzdělávání:

Cílem všech zúčastněných bude:

Takto poskytované vzdělávání je veřejnou službou.

II. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

A. Práva žáků

B. Povinnosti žáků

C. Práva zákonných zástupců žáků

D. Povinnosti zákonných zástupců žáků

E. Práva zaměstnanců školy

Všichni zaměstnanci školy mají práva vyplývající z uzavřených pracovních smluv, zákoníku práce, pracovního řádu a dalších vnitřních předpisů.

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

F. Povinnosti zaměstnanců školy

Povinnosti všech zaměstnanců školy jsou dány jejich pracovními smlouvami, pracovním řádem pro pedagogické pracovníky škol, organizačním řádem školy a pracovními náplněmi jednotlivých pracovníků. Mimo toho jsou všichni zaměstnanci školy povinni:

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni:

G. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy

III. Provoz a vnitřní režim školy

A. Organizace vyučování

0. vyučovací hodina7:00 –   7:45 hodin
1. vyučovací hodina8:00 –   8:45 hodin
2. vyučovací hodina8:55 –   9:40 hodin
3. vyučovací hodina10:00 – 10:45 hodin
4. vyučovací hodina10:55 – 11:40 hodin
5. vyučovací hodina11:50 – 12:35 hodin
6. vyučovací hodina12:45 – 13:30 hodin
7. vyučovací hodina14:00 – 14:45 hodin
8. vyučovací hodina14:50 – 15:35 hodin
9. vyučovací hodina15:40 – 16:25 hodin

B. Omlouvání žáků zákonnými zástupci

C. Chování žáků ve škole

D. Provoz Centra volného času

E. Školní stravování

IV. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

A. Zajištění bezpečnosti ve škole

B. Pořádání akcí mimo školu

V. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

VI. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

A. Zacházení se školním majetkem

B. Škody na majetku

C. Opatření proti krádežím

VII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

VIII. Ustanovení školního řádu v případě distančního vzdělávání

Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto školního řádu, pak ustanovení školního řádu, které jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

Povinnosti žáků

Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem.

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání.

Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě.

Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.

Režim

Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se nevztahuje na distanční vzdělávání. Škola bere ohled na odlišné technické vybavení a možnosti žáků. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí

Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve škole.

Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění učiva škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého školního vzdělávacího programu.

Hodnocení výsledků vzdělávání

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů (formativní hodnocení, klasifikace, slovní hodnocení).

Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrky), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné nebo digitální podobě.

Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se neodrazí v hodnocení klasifikačním stupněm.

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně prostřednictvím edookitu, případně videohovoru, v době klasických třídních schůzek nebo písemně, telefonicky, osobně.

Podmínky zacházení s majetkem školy

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, sluchátka, notebook…), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce.

IX. Závěrečná ustanovení

Třídní učitelé seznámí se zněním Školního řádu, Pravidly hodnocení vzdělávání a chování a Vnitřním řádem školní jídelny své žáky a jejich zákonné zástupce. Ředitel školy zajistí jejich vyvěšení ve všech třídách školy a školní jídelně, na webové stránce školy a na vrátnici školy. Každý zúčastněný na práci školy může navrhnout změnu řádu školy. Každý návrh změny musí být projednán se všemi pracovníky školy, žákovským parlamentem, Spolkem rodičů a schválen Školskou radou.

Tento Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 25.8.2022 a schválen Školskou radou 11.10.2022. Žáci byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli v domečcích. Seznámení se zněním všech řádů je zaznamenáno v třídních knihách a v zápise z úvodní třídní schůzky. V každé třídě a školní jídelně jsou řády vyvěšeny v tištěné podobě.

Zákonní zástupci žáků byli informování na setkání s vedením školy dne 11.10.2022. Řády jsou zveřejněny na webových stránkách školy a v tištěné podobě na vrátnici školy.

V Brně dne 25.8.2022

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

 

Deskohraní s Klubem nadaných dětí
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů