ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Školní zralost a odklad školní docházky

Školní zralost je jedním z předpokladů zvládnutí role školáka a úspěšného zahájení školní docházky. Obecně můžeme školní zralost definovat jako dosažení takového stupně vývoje, který umožňuje osvojovat si s úspěchem školní dovednosti a znalosti.

Které oblasti jsou důležité k posuzování školní zralosti?

Fyzická zralost
Je to celková fyzická vyspělost, kterou posuzuje pediatr. Patří sem nejen výška a váha, ale i výměna zubů, celkový zdravotní stav a nemocnost dítěte. Příliš drobné dítě může trpět zvýšenou unavitelností a absence při časté nemocnosti klade zvýšené nároky na dohánění učiva.

Psychická zralost
Obsahuje celou řadu aspektů a je podmíněna zralostí organismu. Je charakterizována jako určitá dosažená úroveň v oblasti poznávacích procesů. Patří sem rozvoj paměti, myšlení, pozornosti, soustředěnosti, představivosti, sluchového a zrakového vnímání, rozvoj správné řeči s bohatou slovní zásobou, grafomotorika dítěte, vnímání času a prostoru, základní matematické představy, rozumové schopnosti.

Práceschopnost (pracovní předpoklady a návyky)
Aby dítě dokázalo při výuce plně využívat svoje mentální předpoklady, potřebuje mít zájem o učení, chuť poznávat. Stejně důležitá je schopnost tzv. záměrné koncentrace pozornosti na danou činnost, věku přiměřený smysl pro povinnost, stálost, vytrvalost a odolnost vůči rušivým jevům. U školáka se předpokládá i přiměřená míra samostatnosti. Práceschopnost je podmíněna zejména vyzrálostí centrální nervové soustavy, ale úzce souvisí i se zralostí osobnosti a také s dosavadní rodinnou výchovou. Je velmi důležité vést dítě k respektování určitých pravidel, limitů, podporovat jeho samostatnost, dávat mu drobné povinnosti. Neponechávat ho nudě, umožnit mu do sytosti si pohrát, ale také probouzet zájem o různorodé činnosti.

Emocionální a sociální zralost
Tato zralost spočívá v emocionální stabilitě. Dítě nastupující do školy by se mělo umět na určitou dobu odloučit od rodiny a vytvořit si vztah ke svým vrstevníkům, učitelce a školní práci. Mělo by být připraveno vzít na sebe roli školáka a vstoupit do světa povinností, kde přijímá autoritu učitele, reguluje svá přání, potřeby a chování.

Diagnostika školní zralosti

K určení školní zralosti existuje řada psychologických testů. Testování dětí se provádí výhradně v pedagogicko – psychologických poradnách. Školám testování dětí nepřísluší. Pedagog u zápisu rodičům pouze doporučí navštívit PPP. Žádný z testů k určení školní zralosti však nemůže postihnout celou osobnost předškolního dítěte. Mnohem důležitější je dlouhodobé pozorování dítěte v mateřské školce ze strany učitelky, které může přinést uspokojivější a objektivnější výsledky. Spolupráce rodičů a předškolního zařízení je velmi důležitá.

Výše popsané předpoklady, respektive kritéria školní zralosti, připravenosti mohou být vodítkem pro rodiče, u kterých dětí je vhodné důkladně zvažovat zahájení školní docházky. Stejně jako v životě, tak ani při rozhodování o zahájení školní docházky, někdy nepomohou kritéria, poučky. Musíme se rozhodovat citem, intuitivně, na základě zkušenosti. Je třeba brát v úvahu i další aktuální faktory. Například životní situace dítěte, jeho rodiny.

Závěrem lze shrnout, že pro zralé dítě je vhodnější zahájení školní docházky, pro nezralé dítě je vhodnější její odložení. Některé nezralé děti potřebují pouze čas na přirozené vyzrání. Některým je však třeba poskytnout podporu v rozvoji nevyzrálých nebo oslabených oblastí. Na ní by se měla podílet jak rodina, tak mateřská škola formou předškolní přípravy.

Odklad školní docházky

O odklad povinné školní docházky mohou rodiče požádat při zápisu do ZŠ. Je nutné vyplnit formulář Žádost o odklad. K žádosti musí být přiloženo
a) doporučení příslušného školského poradenského zařízení
b) doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Tato doporučení je možné dodat později. Nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku.

Mgr. Ivana Jelínková

Použitá literatura:
Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová: Školní zralost
Computer Press, 2010

Deskohraní s Klubem nadaných dětí
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů