ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Úplata za ŠD

Ředitel Základní školy Brno, Masarova 11 - příspěvkové organizace (dále jen škola) vydává v souladu s ustanovením § 112, § 121 odst. 1 a § 123, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále jen zákon) a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání tento

OBECNĚ ZÁVAZNÝ PŘEDPIS,

kterým se stanoví výše úplaty za školské služby ve školní družině (dále jen úplata za ŠD).

 1. V souladu se zákonnými ustanoveními, stanovuje výši úplaty zřizovatel, o snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy. Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se zahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu. Výše úplaty na jedno dítě umístěné v ŠD činí 300 Kč měsíčně.

 2. Povinnost zákonného zástupce hradit úplatu trvá po celou dobu, kdy je dítě přihlášeno k soustavné docházce do ŠD a školské zařízení je v provozu (včetně vedlejších prázdnin). Jestliže dítě navštěvuje kroužky a nestihne zajít před kroužkem domů, může počkat v družině. Pokud využije tuto nabídku a je v ŠD 1x za týden hradí poplatek 75 Kč za měsíc. Jestliže je zde 2x a více, poplatek 150 Kč hradí v plné výši. V případě nepřítomnosti dítěte ve školském zařízení se úplata nevrací. Úplata se hradí bezhotovostním způsobem na účet zřízený pro ŠD, a to jedenkrát ročně na období září - červen. Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD.

 3. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
  1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,
  3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře
  a tuto skutečnost prokáže řediteli.

  Dále může být úplata snížena:
  1. účastníkům, kteří se účastní více než dvou činností daného školského zařízení
  2. účastníkům, kteří jsou zapsáni k pravidelné činnosti, v případě účasti v dalších činnostech daného školského zařízení.

 4. Postup zákonného zástupce v případě snížení nebo prominutí úplaty:
  • podat žádost řediteli školy prostřednictvím vedoucí vychovatelky (tiskopis žádosti obdrží u vedoucí vychovatelky)
  • přiložit potřebné doklady – viz. bod 4a,b,c
 5. Tato žádost je platná pouze po dobu jednoho školního roku.

  Doklady potřebné k osvobození od úplaty se předkládají každý měsíc. Nové doklady je nutné předložit vždy po uplynutí jednoho měsíce. V případě opožděného předložení dokladů se platby promíjí až od prvního měsíce, ve kterém byly doklady dodány.
 6. Ředitel vydá rozhodnutí o snížení nebo prominutí úplaty, které zákonný zástupce obdrží poštou do vlastních rukou. Rozhodnutí ředitele má platnost jeden měsíc.

Tento předpis nabývá účinnosti 13.9.2016

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

Tiskopis žádosti o snížení nebo prominutí úplaty obdrží rodiče u vedoucí vychovatelky nebo si ho mohou stáhnout z našich internetových stránek v nabídce Ke stažení.

Kvalifikace Junior NBA League
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů