ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Daltonský plán

Daltonská škola, původně Dětská univerzitní škola (Children's University School), byla založena Helen Parkhurstovou v roce 1919. Škola byla založena za časů školské reformy.

Helen Parkhurst

Po experimentech ve své vlastní jednopokojové škole, společně s Marií Montesorri, Helen Parkhurstová navštívila některé pokrokové školy v Evropě včetně Bedales School a jejího zakladatele a ředitele Johna Hadena Badley v Anglii. Vytvořila tzv. Daltonský plán, který byl založen na spolupráci studentů a učitelů při práci na jejich společných cílech. Tento plán byl do praxe poprvé zaveden na Daltonská škole v Massachusetts v roce 1916.

An Explanation of the Dalton Laboratory Plan

Čtyři základní daltonské principy - zodpovědnost, samostatnost, spolupráce a respekt - podněcují žáky k aktivnímu přístupu k výuce. Žáci se učí spolupracovat a respektovat jeden druhého, zodpovědnosti za splnění zadaných úkolů, sebehodnocení. Dalton není uceleným systémem, jedná se o soubor principů a organizačních postupů, které ovlivňují výuku. V různých třídách se můžeme setkat s různými variantami daltonských pravidel, hodnotících tabulí, bloků samostatné práce. Vždy ale platí, že v době, kdy žáci pracují v daltonském bloku, se učitel stává pouze poradcem, žáci si sami zvolí pracovní místo, pořadí úkolů, pracovní pomůcky (učebnice, encyklopedie, počítač,...), případně pracovní skupinu.

Kladem v daltonských hodinách je:

Vyučující ZŠ Masarova se shodli, že při své práci budou uplatňovat principy dané daltonskou kartou. Obsahem daltonské karty jsou specifické pedagogické přístupy a metody, jejichž cílem je splňování daltonského pojetí výuky. Při výuce:

Mezinárodní spolupráce

Naše škola je členem Czech Dalton i mezinárodní organizace Dalton International. Pravidelné semináře a květnová mezinárodní konference umožňují učitelům setkávat se s kolegy z České republiky, Slovenska, Holandska, Rakouska, Maďarska, Velké Británie, Norska, Japonska, Austrálie, Číny a dalších zemí.

Využití metody daltonského plánu na naší škole na I. stupni

Žáci se učí pracovat s týdenním plánem. Daltonská hodina začíná vysvětlením podstaty všech úkolů, zopakováním daltonských pravidel a stanovením očekávaného výstupu (pracovní listy, referáty, projekty, scénky,...). Děti pracují na úkolech z různých předmětů a svůj pokrok při jejich plnění si zaznamenávají na daltonské tabuli. Zadávané úkoly jsou v takovém rozsahu a náročnosti, aby je děti zvládly. Pokud mají zadanou práci hotovou, volí si buď relaxaci (koberec, hry, kreslení,...) nebo tzv. "úkoly navíc". Blok končí zhodnocením práce žáky i učitelem.

Dalton - I. stupeň Dalton - I. stupeň Dalton - I. stupeň

Využití metody daltonského plánu na naší škole na II. stupni

Daltonských dovedností získaných na I. stupni využíváme ve výuce jednotlivých předmětů. Průběžně v nich zařazujeme tzv. „dílny samostatné práce“. Žáci si tak např. můžou zopakovat a prohloubit probírané učivo před prověrkou. Výstupem může být i referát nebo prezentace na konkrétní téma týkající se daného předmětu. Naučené daltonské postupy se žákům zúročí také při práci na projektech - třídních, ročníkových i celoškolních. Umějí si naplánovat postup práce, dodržet časový harmonogram, vyhledávat informace z různých zdrojů, rozdělit si úkoly a vzájemně se respektovat a spolupracovat v týmu na společném výstupu a jeho prezentaci. Všechny tyto dovednosti se budou žákům hodit v dalším studiu i profesním životě.

Dalton - II. stupeň Dalton - II. stupeň Dalton - II. stupeň

Mgr. Denisa Dosoudilová

Deskohraní s Klubem nadaných dětí
Společenský večer ZŠ Masarova - polonéza

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
   
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti Zákon č. 171/2023 Sb, o ochraně oznamovatelů