skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Základní škola Brno, Masarova 11,

příspěvková organizaceKoncepce rozvoje školy

2015 – 2020OBSAH

Identifikační údaje
Východiska koncepce
Poslání a cíle naší školy
Charakteristika školy
Charakteristika pedagogického sboru
Charakteristika žáků
A. Vzdělávání a výchova podle ŠVP
      1. Oblast vzdělávání
      2. Oblast výchovy
      3. Zkvalitňování výuky cizích jazyků
      4. Podpora ICT na škole
      5. Posilování a rozvíjení přírodovědného a       technického vzdělávání
      6. Rozvoj žáka v oblasti zdravého životního stylu
      7. Podpora žáků nadaných i žáků se zdravotním znevýhodněním
      8. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy
B. Klima školy
      1. Vnitřní vztahy
      2. Vnější vztahy
C. Materiálně technická a ekonomická oblast
D. Oblast řízení
E. Evaluace
      1. Evaluace ŠVP a výsledků vzdělávání
      2. Evaluace práce učitele


Identifikační údaje

Zřizovatel školyMěstská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno
Název školyZákladní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace
Adresa školyZákladní škola Masarova 11, 628 00 Brno
Ředitel školyMgr. Ivo Zálešák
Koordinátoři ŠVPMgr. Ivana Jelínková, Mgr. Denisa Dosoudilová
Kontaktytelefon: 544321200, 544210000
e-mail: zsmasarova@zsmasarova.cz, zs.masarova@bm.orgman.cz
www.zsmasarova.cz
IČO44994044
IZO044904044
RED – IZO600107990

Východiska koncepce

Dlouhodobý záměr vzdělávání v ČR 2015 – 2020
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
Koncepce pro práci s nadanými žáky
Strategie pro Brno
Koncepce obecního školství do roku 2020
Koncepce rozvoje školy do roku 2015
Vlastní hodnocení školy, ankety rodičů, provozní porady pedagogických pracovníků, SWOT analýza 2014, hodnotící rozhovory s pracovníky školy

Koncepce školy je základní myšlenkovou osou, ve které jsou spojeny záměry státní školské politiky s vlastními podmínkami a představami školy. Koncepce vychází z předchozích koncepcí a rozvíjí je. Stanovený cíl koncepce koresponduje se školním vzdělávacím programem „Naše škola, příležitost pro všechny“, evaluačními zprávami vlastního hodnocení školy a ostatními dokumenty.

Rozhodujícím faktorem ve škole jsou lidé. Vytvoření koncepce předcházely pohovory se zaměstnanci, SWOT analýza, evaluační projekt „Dobrá škola“, sledování vyučovacích hodin v rámci hospitační činnosti, schůzky se zástupci rodičů jednotlivých tříd, anketa rodičů, diskuse na schůzkách Školské rady, zápisy z porad pedagogických pracovníků.

Poslání a cíle školy lze naplnit pouze v součinnosti se všemi subjekty. Žáky, učiteli, rodiči, zřizovatelem.

Poslání a cíle naší školy

Charakteristika školy

Škola se nachází v klidné části velkého sídliště v Brně - Líšni, v její blízkosti nevede žádná frekventovaná silnice. Poblíž je zastávka tramvaje a autobusu.

Jedná se o úplnou školu s 1. - 9. postupným ročníkem. Kapacita školy je 700 žáků. Školní družina má kapacitu 300 žáků. V současné době se blížíme k naplnění kapacity školy. ŠD z důvodu naplněné kapacity mohou navštěvovat jen žáci 1. - 3. ročníku.

Ve škole dobře funguje Centrum volného času, které je součástí školy a tak jako školní družina nabízí žákům velké množství různých kroužků až do pozdních odpoledních hodin. Kroužky vedou externí pracovníci (studenti, rodiče) nebo učitelé a vychovatelé.

Část budovy je pronajata soukromé Křesťanské škole Jana Husa. Součástí této školy je rovněž mateřská škola. V budově školy se nachází i školní jídelna, která našim žákům poskytuje obědy a svačiny. Jídelna je samostatný právní subjekt.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu "Naše škola – příležitost pro všechny".

Součástí 4 učebních pavilonů (A, B, C a spojovacího pavilonu) jsou:

Ve vnitřním prostoru mezi pavilony je nové hřiště, které od jara 2015 využíváme pro výuku tělesné výchovy. Škola je nejstarší sídlištní líšeňskou školou. Byla otevřena v roce 1982. V letech 2009 -2015 prošla zásadní rekonstrukcí. Bylo provedeno zateplení budovy, výměna oken, rekonstrukce rozvodu vody a elektřiny, částečná výměna podlahových krytin, výměna šatních skříní, oprava povrchu v tělocvičnách, výstavba sportovního areálu, rekonstrukce sociálního zařízení, výmalba tělocvičen a tříd.

V oblasti ICT škola disponuje připojením k internetu dvěma plně vybavenými učebnami informatiky, kopírkami, vizualizéry, dataprojektory, interaktivními tabulemi a tablety.

Díky projektům, které jsou podporovány evropským sociálním fondem, se podařilo vybavit některé třídy interaktivními tabulemi. Všichni učitelé mají k dispozici svůj notebook, takže jsme mohli postupně přejít na využití moderních technologií v dokumentaci školy (elektronická žákovská knížka a třídní kniha, katalogové listy).

Finanční prostředky školy získané na základě zákonných norem prostřednictvím rozpočtů se snažíme navyšovat doplňkovou činností (pronájem tělocvičen a učeben) a zapojením do projektů. Z grantů nejen vybavujeme školu, ale umožňujeme učitelům i žákům poznávat život v zahraničí a vylepšovat komunikační dovednosti v cizím jazyce. Také činnost školního poradenského pracoviště je částečně hrazena finančními prostředky získanými z rozvojového programu. I nadále se budeme zapojovat do projektů Erasmus +, Ovoce do škol, Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání, Podpora zaměstnanosti nebo Global Rtory Lines. Budeme sledovat další vyhlášené projekty a postupně se do nich zapojovat.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor je tvořen převážně ženami a je stabilizovaný. Ve sboru jsou jak zkušení pedagogové, tak mladí učitelé. Ředitel školy má dva zástupce. Pedagogický sbor tvoří aprobované učitelky a učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Na škole také pracuje logoped ve speciální logopedické třídě. Školní poradenské pracoviště tvoří školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence, kariérový poradce a speciální pedagog. Škola má dva koordinátory ŠVP, koordinátorku environmentální výchovy, koordinátora ICT.

Všichni zaměstnanci školy mají možnost se dále vzdělávat. Škola hradí schválené DVPP a pracovníky uvolňuje z výuky. Další vzdělávání je velmi rozmanité. Zaměřuje se převážně na

Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v oblasti BOZP a PO.

Charakteristika žáků

Převážná většina žáků jsou děti z Líšně. Přicházejí k nám i žáci z jiných městských částí Brna i z jiných blízkých obcí, jejichž rodiče zaujala naše nabídka (program a aktivity školy). Velký zájem je také o logopedické třídy, které mají na naší škole již dlouholetou tradici a velmi dobrý zvuk. Rodiče oceňují i systematickou výuku jazyků. Od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk, od 6. ročníku pro zájemce německý jazyk, který je od 8. ročníku povinný. V úzké spolupráci s PPP se věnujeme nadaným žákům i žákům se SVP. Máme zkušenosti se začleňováním dětí s autismem. Pro předškoláky a jejich rodiče připravujeme lekce v edukativně stimulačních skupinkách.Strategie k dosažení cílů a realizační plán

A. Vzdělávání a výchova podle ŠVP

1. Oblast vzdělávání

Hlavní cíle:

2. Oblast výchovy

Hlavní cíle:

Prostředky k dosažení cílů:

3. Zkvalitňování výuky cizích jazyků

Hlavní úkoly:

Prostředky k dosažení cíle:

4. Podpora rozvoje ICT na škole

Hlavní úkoly:

Prostředky k dosažení cíle:

5. Posilování a rozvíjení přírodovědného a technického vzdělávání

Hlavní úkoly:

Prostředky k dosažení cíle:

6. Rozvoj žáka v oblasti zdravého životního stylu

Hlavní úkoly:

Prostředky k dosažení cíle:

7. Podpora žáků nadaných i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Hlavní úkoly:

Prostředky k dosažení cíle:

8. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy

Hlavní úkoly:

Prostředky k dosažení cíle:

B. Klima školy

1. Vnitřní vztahy

1.1. Vztahy mezi žáky a učiteli

Hlavní cíle:

Prostředky k dosažení cíle:

1. 2. Vztahy mezi zaměstnanci

Hlavní cíle:

Prostředky k dosažení cíle:

2. Vnější vztahy

2.1. Spolupráce s rodiči

Hlavní cíle:

Prostředky k dosažení cíle:

2.2. Spolupráce s veřejností

Hlavní cíle:

Prostředky k dosažení cíle:

C. Materiálně technická a ekonomická oblast

Hlavní cíle:

Prostředky k dosažení cíle:

D. Oblast řízení

Hlavní cíle:

Prostředky k dosažení cíle:

E. Evaluace

1. Evaluace ŠVP a výsledků vzdělávání

Hlavní cíle:

Prostředky k dosažení cíle:

2. Evaluace práce učitele

Hlavní cíle:

učitel a jeho profese –profesní znalosti a dovednosti, sebereflexe a profesní rozvoj, metody a formy práce, vyučovací hodina
učitel a jeho třída –plánování výuky, podpora učení, hodnocení průběhu a výsledků učení, výchova k sebehodnocení, klima třídy
učitel a jeho okolí –vytváření pozitivního klimatu školy, poskytování informací a spolupráce s rodiči, komunikace s partnery školy

Prostředky k dosažení cíle:

Koncepce rozvoje školy byla projednána na jednání školské rady dne 9.6.2015. Pracovníky školy a rodičovskou veřejností byla koncepce připomínkována v průběhu týdne od 11.5.2015 do 19.5.2015. Koncepce byla dána na vědomí zřizovateli ÚMČ Brno Líšeň.

V Brně dne 11. 5. 2015

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

Ocenění žáků ze ZŠ Masarova
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti