skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Základní škola Brno, Masarova 11, př.org.

Roční plán školy pro školní rok 2021/2022

Východiska

Roční plán vychází z dlouhodobé koncepce rozvoje školy na období 2021 – 2025.
Školní vzdělávací program Naše škola – příležitost pro všechny
Vyhodnocení předešlé koncepce školy, ročního plánu školy za uplynulý rok, individuálních pohovorů se zaměstnanci
Vlastní hodnocení školy, analýzy stránek školy a kultury školy
Úkoly zadané zřizovatelem
Rozbor hospodaření školy za poslední kalendářní rok
Závěry a opatření z kontrol nadřízených orgánů
Závěry pedagogických rad, skupin předmětů, školské rady
Názory a doporučení zaměstnanců, rodičů a žáků
Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2021–2022

Struktura ročního plánu

Poslání školy, cíle vzdělávání
Výchovná činnost školy
Vzdělávací činnost školy
Hospodářská činnost školy
Řídicí a personální činnost
Kontrolní činnost
Klima školy

Poslání a cíle naší školy:

Výchovná činnost školy – trvalé cíle

Hlavní cíle v oblasti výchovy v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Hlavní cíle v oblasti rozvoje žáka ke zdravému životnímu stylu v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Hlavní cíle v oblasti ochrany žáků před sociálně patologickými jevy v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Vzdělávací činnost školy – trvalé cíle

Hlavní cíle v oblasti vzdělávání v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Stanovené výukové cíle v jednotlivých předmětech v tomto školním roce

I. stupeň

Český jazyk
Zaměřit se při výuce na doplnění případných nedostatků ve vědomostech z období distanční výuky.
Zaměřit se na vyjadřovací a komunikační schopnosti žáků, rozvíjení slovní zásoby a kultivovaného mluveného projevu.
Dbát na správnou výslovnost.
Vést děti při diskuzi k respektu a schopnosti naslouchat ostatním.
Podporovat i nadále čtenářskou gramotnost (referáty o knize, slohová mluvní cvičení), rozvíjet zájem o vlastní četbu a učit děti zpracovávat s porozuměním umělecký i naučný text.
Zapojovat prvky dramatické výchovy do výuky.
Podporovat u dětí zájem o čtení návštěvou knihovny.
Obohacovat výuku externími programy a divadly s ohledem na vývoj hygienický opatření.
Umožnit dětem pracovat s audioknihami, vyhledávat informace do výuky na internetu, pracovat s výukovými programy.
Uspořádat recitační a literární soutěž ve školním kole.
Na závěr 3. a 5. ročníku získat evaluačními testy zpětnou vazbu o zvládnutí učiva.
V pátém ročníků se zapojit do soutěže Babylon, která je zaměřená na práci s textem.

Prvouka
Zaměřit se na rozvoj vnímání přírody, rodiny, svého okolí třídy, vytváření přátelských vztahů a vzájemného respektu v kolektivu.
Vést žáky k empatii a sociálnímu cítění.
Podporovat tradice a sounáležitosti.
Výuku doplňovat návštěvou vzdělávacích institucí.

Matematika
Zaměřit se na rozvoj matematické a finanční gramotnosti.
Systematicky využívat testů KALIBRO a připravovat žáky na tento způsob práce.
Využívat výpočetní techniku (počítače, tablety) a internet.
Vytvářet ročníkové, třídní projekty v rámci finanční gramotnosti.
Zapojovat se do tradičních soutěží a olympiád a v průběhu roku pracovat s testy z let minulých. Zavádět poznatky Hejného matematiky formou webinářů a školení.
Používat pomůcky zakoupené z projektu Erasmus.
Na konci školního roku prověřit získané vědomosti a poznatky formou evaluace, která proběhne ve 3. a 5. ročníku.
Realizovat projekty finanční gramotnosti
1. – 5. ročník – projekty realizované bankami a finančními poradci
2. ročník – společná četba Kde rostou peníze
Matematické soutěže a olympiády
2. a 3. ročník – Cvrček (Klokan)
3. – 5. ročník – Klokánek (Klokan)
1. – 5. ročník – Logická olympiáda (online)
4. a 5. ročník – Matematická olympiáda
5. ročník – Pythagoriáda
5. ročník – Mateso
5. ročník – Sudoku

Přírodověda, vlastivěda
Zaměřit se na rozvoj přírodovědné gramotnosti.
Využívat výpočetní techniku, pracovní listy, encyklopedie.
Vytvářet ročníkové a třídní projekty dle tematických plánů a státních svátků.
Pořádat pro žáky přírodovědné soutěže a navštěvovat výukové programy.
Anthropos 4. a 5. ročník
Planetárium 5. ročník
Stránská skála 4. ročník
Z housenky motýlem 5. ročník
VIDA – 4. a 5. ročník
Projekt I. pomoc 4. a 5. ročník
Přírodovědná soutěž 4. ročník
Výroba herbáře 5. ročník

Informatika
Zařazovat do výuky práci s výukovými roboty.
Posilovat informační gramotnost žáků se zaměřením na kybernetickou bezpečnost.
Rozvíjet analytické a algoritmické myšlení žáků.
Ve spolupráci s vyučujícími výtvarné výchovy uspořádat fotografickou soutěž.

Tělesná výchova
Plnit disciplíny olympijského víceboje.
Seznamovat se s pravidly sportovních her.
Využívat netradiční pomůcky a formy ve výuce, zařazovat nové aktivity.
Zdokonalovat pohybové i plavecké dovednosti dět.í
Pokračovat ve spolupráci s Českým atletickým svazem a atletickým klubem AK Olymp.
Organizovat sportovní přípravky.
Organizovat a účastnit se soutěží a sportovních her pořádaných AŠSK a SOBŠ s ohledem na vývoj hygienických opatření.
Uspořádat v návaznosti na XXXII. Olympijské hry školní Olympijský běh.

Hudební výchova
Přesvědčit žáky a vést je k tomu, aby hudbu nejen konzumovali, ale sami více, či méně zkoušeli provozovat.
Z hudebních dovedností posilovat ty, které vedou člověka k tomu, aby v něm hudba vzbuzovala kladné emoce.
Hudbu prezentovat dětem takovým způsobem, aby z ní měli radost jak posluchačskou tak interpretační a samy se chtěly na jejím vzniku podílet.
Vést děti k pochopení hudebních kategorií v čase i v souvislostech hudebních stylů.
Vést děti k interpretaci rytmu a tempa – Orffovy nástroje, hra na tělo, hra s rytmickými pomůckami.
Vést děti k zapojení jazyka do hudby a pohybu.
Zhudebňovat texty dětských básní, úryvky textů z čítanky, popř. z jiných knih nebo z vlastních textů. Vyjadřovat hudbu pohybem, tancem.
Vést děti k pochopení základních možností hudebního jazyka – notového zápisu.
Dát do souvislosti slabičnou stavbu textu a notovou a rytmickou stavbu hudby. Ukázat dětem, jak se archivují nápady s využitím moderní techniky.
Pokoušet se provozovat hudbu – nabývat interpretační dovednosti a zážitky.
Zkoušet sólovou hru a zpěv, zkoušet nástrojovou hru.
Informovat ostatní ve škole o nových hudebních zážitcích a objevech. Prezentace zpracovávat digitálně v různých editorech.
Poslechem zkoumat různé ukázky z hudebního světa, diskutovat o nich, zpracovávat prezentace o zpěvácích, hudebních skupinách, festivalech a dalších hudebních vystoupeních.

Výtvarná výchova
Rozvíjet žáky ve tvůrčích činnostech.
Podněcovat k tradičnímu vyjádření se výtvarnými prostředky ale i k experimentování s nimi. Inspirovat žáky novými postupy a současným výtvarným uměním.
Vyjádřit své pocity a náměty výtvarnými prostředky ve výtvarných soutěžích pořádaných naší školou (Deník z prázdnin, výtvarná soutěž celé školy ke Dni Země, výstava portrétů učitelek a učitelů naší školy).
Účastnit se i jiných výtvarných soutěží organizovaných mimo školu.
Navštěvovat galerie a výstavy.
Využívat keramickou dílnu k modelování z hlíny.
Seznámit se se školní 3D tiskárnou.

Pracovní činnosti
Rozvíjet u žáků pozitivní vztah k pracovním dovednostem a jejich tvořivému využití.
Vést žáky k rozšiřování slovní zásoby, respektování pravidel, komunikaci ve škole.
Vedeme žáky k práci podle postupu a učit žáky pracovat s chybou a sebehodnocením.
Pečovat jak o květiny ve třídě, zvířátka ale i o školní vysoké záhony.
Vyrobit drobné dárky s využitím různých materiálů a postupů.

II. stupeň

Český jazyk
Zaměřit se na komunikační a vyjadřovací schopnosti žáků, na rozvoj slovní zásoby a kultivovaný mluvený projev (referáty o knize, slohová mluvní cvičení).
Podporovat čtenářskou gramotnost a čtenářské dílny. Rozvíjet zájem o vlastní četbu. Pokračovat v návštěvách knihovny Jiřího Mahena.
Pokračovat v návštěvách večerních divadelních představení v Mahenově divadle.
Žákům devátých ročníků nabídnout přípravu před přijímacími zkouškami, popř. nabídnout týdenní přípravný kurz.
Plánované akce
Večerní divadelní představení nabídnout žákům z 8. a 9. ročníků. V každém pololetí se plánuje návštěva jednoho divadelního představení, bude se objednávat činohra a balet.
Recitační soutěž – školní kolo pro 6. až 9. ročníky
Olympiáda z českého jazyka pro 8. a 9. ročníky
Babylon pro 6. a 7. ročníky
Pořady v Knihovně Jiřího Mahena: pro 6. ročníky pořad Brněnské pověsti, pro 7. ročníky Nejoblíbenější trojlístek: fantazy, horor a sci-fi, pro 8. ročníky pořad Velký příběh knihy a Děti se žlutou hvězdou, pro 9. ročníky pořad Cena informací a Děti se žlutou hvězdou.

Matematika, fyzika
Zařazovat do hodin matematiky prvky Hejného matematiky.
Vést žáky k účasti na matematických soutěžích.
Zařazovat úlohy z praxe, které žáci využijí v běžném životě.
V hodinách fyziky zavádět badatelské vyučování. Realizovat různé fyzikální pokusy.
Uspořádat přípravný kurz pro žáky 9. ročníku.
Plánované soutěže
Logická olympiáda,
Sudoku
Matematická olympiáda
Matematický klokan
Pythagoriáda

Přírodopis, výuka ke zdraví
Zařazovat do výuky badatelské metody.
Podporovat žáky nadané a se zájmem o tyto obory.
Plánované akce
Biologická olympiáda 6. – 9. ročník
Přírodovědný klokan 8. – 9. ročník
Obojživelníci, plazi (výukový program Kamenačky) 7. ročník
Projektový den v ZOO (Př/Z) 8. ročník
Foto/herbář 7. ročník
Geologické éry 9. ročník
Dendrologická pozorování 6. – 7. ročník. (Př seminář)
Fenologický kalendář 7. ročník (Př seminář)
Mechárium 7. ročník (Př seminář) 1. pomoc, PO (beseda) 7. ročník

.

Anglický jazyk
Zlepšit komunikační kompetenci žáků v anglickém jazyce.
Soustředit na zvýšení objemu komunikativních aktivit. Tohoto dosáhneme aktivním zapojením rodilé mluvčí do výuky a využíváním jazykové laboratoře Omnneo.
Zlepšit povědomí žáků o kultuře a reáliích anglicky mluvících zemích.
Zařazovat do hodin zajímavé články z anglických časopisů a webů a tím zvýšit zájem žáků o danou kulturu a jazyk.
Rozvinout digitální kompetence našich žáků.
Domácí úkoly a projekty vypracovávat v elektronické podobě, využijeme materiálů vytvořených během distanční výuky.
Jsou naplánovány následující akce:
zájezd do Anglie 6. – 9. ročník
den anglických filmů 8. a 9. ročník
Smart Bricks - vědecký výukový program
Karel Kocůrek – přednáška o anglicky mluvících zemích
konverzační soutěž v anglickém jazyce 6. – 9. ročník

Německý jazyk
Využívat reálných situací ve výuce v provázanosti s reáliemi, tradice a zvyky v německy mluvících zemích.
Zakomponovat současné trendy do výuky.
Upozorňovat na cizojazyčné jevy v českém prostředí
Plánované akce
Projekt pro 2. stupeň- Vánoce v německy mluvících zemích
Zájezd do vánoční Vídně
Konverzační soutěž- leden
Zájezd do ZOO Schönbrunn
Příprava programu na akademii

Zeměpis
Zařazovat různé formy výuky (projektová, skupinová).
V projektech se zaměřit zejména na poznávání cizích zemí a přírodních zvláštností.
Výuku obohacovat exkurzemi- Planeta 3000, Zoo Brno, geografie Brna.
Pořádat soutěže.
Plánované akce a projekty
Zeměpisná olympiáda (leden-únor)
7. ročník: Regiony Asie
8. ročník: Zoo Brno- mezipředmětová vazba Z a Př
9. ročník: Geografie Brna (bloková výuka)- 9. ročník

Dějepis
Využívat získané zkušenosti z distanční výuky a klást důraz pouze na nejvýznamnější události naší a světové historie.
Vést žáky k účasti v Dějepisné olympiádě a zapojit žáky do projektu Příběhy našich sousedů. Výuka dějepisu zaměřit na častější interpretaci historických textů s důrazem rozvinout a posílit u žáků kritické myšlení.
Uskutečnit exkurzi do Mikulčic pro 7. ročník – život ve Velkomoravské říši.
Uskutečnit návštěvu Anthroposu pro 6. ročník – život v paleolitu a neolitu.
Zúčastnit se projektu Příběhy našich sousedů – projekt pro 9. ročník.
Uskutečnit exkurzi do Památníku Terezín pro 9. ročník.
Uskutečnit exkurzi do Prahy pro 8. ročník – nejvýznamnější památky hlavního města s propojením s událostmi dějin 19. století.

Výchova k občanství
Podporovat aktivní občanství žáků aktualitami a diskuzí ve výuce.
Zakomponovat do ŠVP revize RVP v oblasti člověk a společnost v souladu s aktuálními potřebami společnosti a žáka.
Realizovat projekt „Volby 2021“ na druhém stupni ve vyšších ročnících.
V každém ročníku realizovat exkurzi vhodnou k probíranému učivu.

Chemie
Zařadit různé formy výuky (skupinová, projektová).
Zařazovat více žákovských a demonstračních pokusů.
Plánované akce
Mladý chemik - soutěž - školní kolo
Chemická olympiáda - školní kolo
Korchem - korespondenční soutěž

Pracovní činnosti
Navštěvovat se žáky dílny na SŠSE Trnkova.
Uspořádat soutěž Masterchef.

Výtvarná výchova
Výtvarné práce opírat o současné výtvarné umění.
Využívat pro inspiraci současné i starší výtvarné umění.
Participace žáků na výzdobě školních prostor.
Do výuky zavádět návštěvy významných brněnských kulturních institucí.
Podporovat zájem žáků o výtvarné umění.
Propojit výtvarnou výchovu s dalšími předměty (např. informatika, VkO, …).
Vytvořit vizuální a grafický návrh učebny VV a zahájit její realizace včetně zapojení žáků do tvorby.
Účastnit se vybraných výtvarných soutěží a uspořádat školní výtvarnou soutěž.

Hudební výchova
Soustředit výuku na vokální činnost a rozvoj pěveckých dovedností žáků.
Pokračovat ve výchově k hudební toleranci.
Prohlubovat poslechové zkušeností z historie hudby a získávat zkušenosti pro základní orientaci doby vzniku hudebního díla.
Podporovat individuálně žáky se zájmem o aktivní instrumentální nebo pěveckou činnost.
Uspořádat školní pěveckou soutěž pro žáky II. stupně
Pokračovat ve výchovných koncertech pro jednotlivé třídy opět s aktivní účastí žáků školy a zorganizovat besedu s odborníkem z hudební praxe.

Tělesná výchova
Zachovat účast v tradičních sportovních soutěžích, organizovaných AŠSK a jinými subjekty. Pořádat školní kola soutěží.
Zajistit LVK.
Nacvičit vystoupení žáků na školní akademii.
S žáky devátých ročníků připravit slavnostní předtančení na školním plese.
Připravit a vést žáky na sportovně branou soutěž Battlefield.
Návrh soutěží AŠSK
Atletický čtyřboj
Florbal
Stolní tenis
Minifotbal
Školní kola soutěží:
Stolní tenis
Skok do výšky
Turnaj v přehazované
Turnaj v kopané
Turnaj ve florbalu Olympijský den

Hlavní cíle v oblasti zkvalitňování výuky cizích jazyků v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Hlavní cíle v oblasti podpory rozvoje ICT na škole v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Hlavní cíle v oblasti posilování a rozvíjení přírodovědného a technického vzdělávání v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Hlavní cíle v oblasti podpory žáků nadaných i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Hospodářská činnost školy

Hlavní cíle v materiálně technické a ekonomické oblasti v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Řídicí a personální činnost – trvalé cíle

Hlavní cíle v oblasti řízení v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Kontrolní činnost školy – trvalé cíle

Hlavní cíle v oblasti evaluace školního vzdělávacího programu a výsledků vzdělávání v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Klima školy

Hlavní cíle v oblasti spolupráce s rodiči a s veřejností v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Roční plán je otevřený dokument, který je možno doplňovat a připomínkovat. Vychází z dlouhodobé koncepce školy. Na základě ročního plánu pak vytváří své individuální plány koordinátoři vyučovacích předmětů, pedagogičtí a ostatní pracovníci. Vyhodnocení plnění úkolů za školní rok bude vypracováno vždy v červnu příslušného školního roku. Připomínky budou zapracovány do plánu na příští školní rok. Plán byl schválen pracovníky školy na provozní poradě 14. 9. 2021 a projednán školskou radou dne 12. 10. 2021.

14. 9. 2021

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

Přílohy ročního plánu:
1. Rozvaha na šk. rok 2021/2022
2. Koncepce rozvoje školy 2021–2025
3. Program EVVO na školní rok
4. Učební plány pro příslušný školní rok
5. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů v příslušném školním roce
6. Plány jednotlivých skupin předmětů a plány pedagogických pracovníků
7. Plán Školního poradenského pracoviště
8. Seznam zaměstnanců školy
9. Nabídka kroužků Centra volného času pro příslušný školní rok
10. Koncepce kontrolní činnosti vedení školy, plán hospitační činnosti
11. Plán třídních schůzek, provozních a pedagogických rad
12. Přidělování nenárokových složek platu pedagogickým pracovníkům
13. Plán personálního rozvoje pracovníků školy
14. Návrh rozpočtu z obce s plánem oprav
15. Plán práce školní družiny 2021–2022
17. Koncepce rozvoje ŠD 2020–2025

Stánky pro dětskou nemocnici
Letní odpoledne s vystoupením dětí

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
 
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti