skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Základní škola Brno, Masarova 11, př.org.

Roční plán školy pro školní rok 2020/2021

Východiska

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019–2023
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
Školské zákony, rámcový vzdělávací program základního vzdělávání
Školní vzdělávací program Naše škola – příležitost pro všechny
Koncepce rozvoje školy 2020–2025
Koncepce obecné školství ve městě Brně do roku 2020
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JmK 2016–2020
MAP rozvoje vzdělání ve městě Brně – návrh priorit do roku 2023
Vyhodnocení koncepce školy, ročního plánu školy za uplynulý rok, individuálních pohovorů se zaměstnanci
Vlastní hodnocení školy, analýzy stránek školy a kultury školy
Úkoly zadané zřizovatelem
Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Standardy pro daný typ školy
Rozbor hospodaření školy za poslední kalendářní rok
Závěry a opatření z kontrol nadřízených orgánů
Závěry pedagogických rad, skupin předmětů, školské rady
Názory a doporučení zaměstnanců, rodičů a žáků
Koncepční záměry inspekční činnosti ČŠI 2014–2020
Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2020–2021

Struktura ročního plánu

Obecné cíle vzdělávání
Poslání školy, cíle vzdělávání
Výchovná činnost školy
Vzdělávací činnost školy
Hospodářská činnost školy
Řídicí a personální činnost
Kontrolní činnost
Klima školy

Obecné cíle vzdělávání

V nejobecnější podobě vidíme smysl vzdělávání prostřednictvím čtyř jeho hlavních cílů.
Osobnostní rozvoj přispívající ke zvyšování kvality lidského života
Udržování a rozvoj kultury jako soustavy sdílených hodnot
Rozvoj aktivního občanství vytvářející předpoklady pro solidární společnost, udržitelný rozvoj a demokratické vládnutí
Příprava na pracovní uplatnění

Při vzdělávání našich žáků se zaměříme zejména na

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

Poslání a cíle naší školy:

Výchovná činnost školy – trvalé cíle

Hlavní cíle v oblasti výchovy v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Hlavní cíle v oblasti rozvoje žáka ke zdravému životnímu stylu v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Hlavní cíle v oblasti ochrany žáků před sociálně patologickými jevy v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Vzdělávací činnost školy – trvalé cíle

Hlavní cíle v oblasti vzdělávání v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Hlavní cíle v oblasti zkvalitňování výuky cizích jazyků v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Hlavní cíle v oblasti podpory rozvoje ICT na škole v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Hlavní cíle v oblasti posilování a rozvíjení přírodovědného a technického vzdělávání v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Hlavní cíle v oblasti podpory žáků nadaných i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Hospodářská činnost školy

Hlavní cíle v materiálně technické a ekonomické oblasti v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Řídicí a personální činnost – trvalé cíle

Hlavní cíle v oblasti řízení v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Kontrolní činnost školy – trvalé cíle

Hlavní cíle v oblasti evaluace školního vzdělávacího programu a výsledků vzdělávání v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Klima školy

Hlavní cíle v oblasti spolupráce s rodiči a s veřejností v tomto školním roce

Prostředky k dosažení cílů

Roční plán je otevřený dokument, který je možno doplňovat a připomínkovat. Vychází z něj plány všech koordinátorů vyučovacích předmětů, pedagogických a ostatních pracovníků. Vyhodnocení plnění úkolů za školní rok bude vypracováno vždy v červnu příslušného školního roku. Připomínky budou zapracovány do plánu na příští školní rok. Plán byl schválen pracovníky školy na provozní poradě 15. 9. 2020 a projednán školskou radou dne 13. 10. 2020.

15. 9. 2020

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

Přílohy ročního plánu:
1. Rozvaha na šk. rok 2020/2021
2. Koncepce rozvoje školy 2020–2025
3. Program EVVO na školní rok
4. Učební plány pro příslušný školní rok
5. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů v příslušném školním roce
6. Plány jednotlivých skupin předmětů a plány pedagogických pracovníků
7. Plán Školního poradenského pracoviště
8. Seznam zaměstnanců školy
9. Nabídka kroužků Centra volného času pro příslušný školní rok
10. Koncepce kontrolní činnosti vedení školy, plán hospitační činnosti
11. Plán třídních schůzek, provozních a pedagogických rad
12. Přidělování nenárokových složek platu pedagogickým pracovníkům
13. Plán personálního rozvoje pracovníků školy
14. Návrh rozpočtu z obce s plánem oprav
15. Plán práce školní družiny 2020–2021
17. Koncepce rozvoje ŠD 2020–2025

Hezký úspěch žáků Masarky
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti