skrytý
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO

Výsledky ankety k distančnímu vzdělávání
na 1. stupni

Na 1. stupni je v současné době 409 žáků v 18 třídách. Požádali jsme rodiče, aby odpověděli pouze jednou za rodinu za každé své dítě. Odpovědělo nám 380 rodičů za 380 žáků. Tedy 93 %.

Zajímalo nás, jestli vyhovuje množství zadávaných úkolů a hodin, při kterých žáci komunikují prostřednictvím internetu přímo s učitelem. Také jsme chtěli vědět, jak moc rodiče musí pracovat se svým dítětem a jak jsou spokojeni se spoluprací s třídním vyučujícím. Byli jsme rádi za jakékoli další připomínky rodičů. S výsledky ankety ve své třídě Vás seznámili podrobně třídní vyučující na třídních schůzkách event. hovorových hodinách. Tady Vám předkládáme vyhodnocení za celý 1. stupeň.

Z ankety vyplynula následující zjištění:

Množství zadávaných úkolů

Úkolů by mohlo být více29 – 8%
Úkolů je přiměřeně269 – 70%.
Nad úkoly tráví dítě více času71 – 19%.
Úkoly nelze zvládnout11 – 3%.

Opatření: Učitelé budou zadávat žákům více dobrovolných úkolů. Rodiče a žáci, kteří nezvládají plnit úkoly, se mohou obrátit na vyučující, požádat o vysvětlení nebo o snížení množství úkolů.

Počet online hodin

Mohlo by jich být více126 – 33%.
Množství je přiměřené241 – 64%
Mohlo by jich být méně13 – 3%.

Opatření: Původní pokyn pro učitele byl zajistit 3 hodiny Čj, 3 hodiny Ma, 2 hodiny Aj, 1 hodinu naukového předmětu – vlastivěda, přírodověda. Takže ve 4. a 5. ročnících 10 hodin. V nižších ročnících 8 – 9 hodin. Délka online hodiny byla doporučena 30 – 45 min. Podle věku dětí, tématu apod. Vyučujícím bylo doporučeno rozdělit si třídu na menší skupiny alespoň v některých hlavních předmětech. Nabídnout žákům konzultace (doučování) např. i s asistentkou pedagoga. Mnozí žáci ještě využívali konzultací se speciálními pedagogy. Na základě Vašich připomínek jsme se domluvili, že délka hodin bude 45 min. Jen zcela výjimečně je možné hodinu zkrátit. Ve dvou třídách, kde se vyučovalo méně online hodin, než byla dohoda, došlo k nápravě. Po návratu do školy (30. 11.) vyhodnotíme efektivitu online výuky v jednotlivých třídách.

Podle doporučení MŠMT by žáci neměli trávit u počítače více než 3 hodiny denně. Do tohoto času je třeba započítat i čas, který žáci plní vypracováváním zadaných úkolů např. zhlédnout výuková videa, či vyzkoušet si různé testy a kvízy na PC.

Vypracovávání učiva

Většinou dítě pracuje zcela samostatně43 – 11%.
S malou dopomocí a kontrolou188 – 50%.
S velkou dopomocí64 – 17%.
Pouze pod naším dohledem72 – 19%.
Nechceme, aby dítě pracovalo samo13 – 3%.

Tento údaj se velmi lišil podle konkrétní třídy a ročníku. Pochopitelně zejména podle věku. Máme radost z toho, že jsou naši žáci samostatní. Na druhou stranu také jako učitelé vnímáme, že ne všichni žáci, kteří pracují zcela samostatně, pracují také zodpovědně.

Spolupráce s vyučujícími – třídními učiteli/učitelkami

Rozhodně spokojeni289 – 76%.
Spíše spokojeni80 – 21%.
Spíše nespokojeni10 – 3%.
Rozhodně nespokojeni1 – 0%

I my Vám děkujeme za spolupráci. Uvědomujeme si, že to nemáte jednoduché.

Zabývali jsme se všemi připomínkami a podněty, které jsme od Vás obdrželi. O všech jsme přemýšleli, a pokud bylo možné a smysluplné je realizovat, udělali jsme to. Některé věci nemůžeme ovlivnit např. problémy s připojením – pomalý internet apod. Snažíme se zdokonalovat v online výuce tak, aby byla pro děti zajímavější. Už také dokážeme lépe odhadnout množství zadávaných úkolů. Věříme, že i v následujícím období (pokud to bude potřeba) opět zkvalitníme naši distanční výuku. Díky zkušenostem a i Vašim připomínkám. Děkujeme i za slova chvály a uznání. Vždy nás velmi potěší.

Mgr. Ivana Jelínková

Ocenění žáků ze ZŠ Masarova
Tančí celá Masarka

Zřizovatel:

MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz
Informační memorandum GDPR Prohlášení o přístupnosti